دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی

نام درس آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی
کد درس 1510666
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز