معاون پژوهشی دانشکده علوم ورزشی

محبوبه عالم زاده

محبوبه عالم زاده 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: