سازمان دانشکده

معاون پژوهشی دانشکده علوم ورزشی

Responsive Image

محبوبه عالم زاده

استادیار

دانشکده علوم ورزشی

ایمیل: alemzadeh@basu.ac.ir