سازمان دانشکده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیرگروه دانشکده علوم ورزشی

Responsive Image

معصومه مجیدی پرست

استادیار

دانشکده علوم ورزشی

ایمیل: m.majidiparast@basu.ac.ir