درباره دانشکده

علی یلفانی
رئیس دانشکده

رشته تحصیلی: تربيت بدني و علوم ورزشي​​​​​​​
مرتبه علمی: استاد

رایانامه: yalfani@basu.ac.ir

صفحه شخصی