ریاست دانشکده

علی یلفانی

علی یلفانی 

استاد
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

شماره تماس ریاست دانشکده

 

 تلفن مستقیم 08138381422

 تلفن داخلی:  330