گزیده ی آئین نامه کارشناسی

تاریخ انتشار : Publish : نسخه قابل چاپ Print

1-عدم انتخاب واحد بدون عذر موجه به منزله انصراف از تحصيل است. 2-اگر معدل دانشجو در يك نيمسال كمتر از 12 باشد در نيمسال بعدي حداكثر 14 واحد و اگر معدلش بيشتر از 17 باشد تا 24 واحد ميتواند انتخاب كند. 3-دانشجو در هر درس نبايد بيش از 16/3 مجموع ساغات درس غيبت داشته باشد. 4-غيبت غير موجه در جلسه امتحان به منزله گرفتن نمره صفر و غيبت موجه بايد توسط دانشگاه بررسي و تصميم گيري گردد. 5-حذف كامل دروس نيمسال حداكثر تا زمان حذف اضطراري امكان دارد. 6-دانشجو موظف است دروس مهماني خود را در پايان ترم به اداره آموزش تحويل دهد.