دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 434 نتیجه
از 22
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه تخصصی 1510673 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/29 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه تمرینات اصلاحی 1510683 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/05 (08:00 - 10:00)
استرس محیطی و عملکرد ورزشی 1510698 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (10:00 - 12:00)
اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی 1510684 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00)
بدمینتون 1 1510067 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
توسعه عوامل آمادگی جسمانی 1510696 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00)
حرکت شناسی کاربردی پیشرفته 1510671 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/22 (14:00 - 16:00)
راهبردهای تغذیهای در ورزش 1510697 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/29 (10:00 - 12:00)
روشهای پژوهش در فیزیولوژی ورزشی 1510695 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/22 (10:00 - 12:00)
سمینار در تمرینات اصلاحی 1510685 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/29 (08:00 - 10:00)
فیزیولوژی ورزشی گروههای خاص 1510699 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00)
کینزیوپاتولوژی دستگاه عصبی عضلانی 1510682 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/22 (08:00 - 10:00)
ناهنجاری های محیط کار و مداخلات اصلاحی 1510686 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00)
آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته 1510692 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:00)
بدمینتون 1 1510067 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 1510693 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:00)
تجویز تمرین در افراد با نیازهای ویژه 1510674 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
تمرینات اصلاحی پیشرفته 1510681 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:00)
حرکت شناسی کاربردی 1510680 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:00)
روش تحقیق و آمار در علوم ورزشی 1510678 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 434 نتیجه
از 22