اعضای هیات علمی

نمایش 13 نتیجه
از 1
 
change-logo

حسام پارسا

استادیار 
پست الکترونیکی: 
علی حیدریان پور

علی حیدریان پور

استاد 
پست الکترونیکی: 
حسن رهبان فرد

حسن رهبان فرد

استادیار 
پست الکترونیکی: 
change-logo

فرزانه ساکی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
محبوبه عالم زاده

محبوبه عالم زاده

استادیار 
پست الکترونیکی: 
سیده منیژه عربی

سیده منیژه عربی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
مهرداد عنبریان

مهرداد عنبریان

استاد 
پست الکترونیکی: 
نادر فرهپور

نادر فرهپور

استاد 
پست الکترونیکی: 
change-logo

محمد تقی کریمی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
علی یلفانی

علی یلفانی

استاد 
پست الکترونیکی: 
معصومه مجیدی پرست

معصومه مجیدی پرست

استادیار 
پست الکترونیکی: 
سجاد مومنی

سجاد مومنی

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فرزاد ناظم

فرزاد ناظم

استاد 
پست الکترونیکی: 
نمایش 13 نتیجه
از 1