معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیرگروه دانشکده علوم ورزشی

معصومه مجیدی پرست

معصومه مجیدی پرست 

استادیار
اتاق: -
پست الکترونیکی: