شماره تلفن های دانشکده

برای تماس از خارج شهر همدان پیش شماره 081 را در ابتدا شماره گیری کنید و برای شماره داخلی ابتدا با شماره 38292617 تماس بگیرید.
حوزه شماره تماس داخلی نمابر پست الکترونیکی
ریاست 38381422 330
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 38381423 261
معاونت پژوهشی 261
مدیر گروه 266
اداره آموزش 38381423 260
کارشناس تحصیلات تکمیلی 38381423 216
کارشناس گروه 258
امور عمومی و روابط عمومی 38381422 330
کارپردازی 38381378
فکس 38381421