درباره دانشکده

حوزه شماره تماس داخلی نمابر پست الکترونیکی
اداره آموزش ۳۸۳۸۱۴۲۳ ۲۶۰    
امور عمومی و روابط عمومی ۳۸۳۸۱۴۲۲ ۳۳۰    
ریاست ۳۸۳۸۱۴۲۲ ۳۳۰    
فکس ۳۸۳۸۱۴۲۱      
مدیر گروه   ۲۶۶    
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۳۸۳۸۱۴۲۳ ۲۶۱    
معاونت پژوهشی   ۲۶۱    
کارشناس تحصیلات تکمیلی ۳۸۳۸۱۴۲۳ ۲۱۶    
کارشناس گروه   ۲۵۸    
کارپردازی ۳۸۳۸۱۳۷۸