دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 184 نتیجه
از 10
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش 1510563 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
آرگونومی در ورزش 1510413 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:00)
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 1510406 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:00)
آسیب شناسی ورزشی پیشرفته(حرکات اصلاحی) 1510488 2 lesson-section-code7 دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00)
اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی 1510408 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:00)
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510377 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 محمدعلی سمواتی شریف هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:00)
اکتساب مهارت های حرکتی(یادگیری و کنترل حرکتی) 1510344 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:00)
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی 1510199 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:00)
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی(فیزیولوژی ورزشی) 1510374 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:00)
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1510571 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:00)
آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی 1510666 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:00)
امدادگر ورزش پیشرفته 1510404 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:00)
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 1510572 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 محمدعلی سمواتی شریف هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:00)
آناتومی انسانی 1510025 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (08:30 - 10:00)
آناتومی بالینی و عملکردی 1510510 2 lesson-section-code7 دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00)
آناتومی ویژه فعالیت ورزشی (فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510358 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:00)
بازتوانی آسیب های حرکتی 1510544 2 lesson-section-code7 دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00)
بدمینتون 1 1510067 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/11 (10:30 - 12:00)
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 1510655 2 lesson-section-code7 دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی 1510361 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 184 نتیجه
از 10