دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 258 نتیجه
از 13
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
یادگیری حرکتی 1510038 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
یادگیری حرکتی پیشرفته(یادگیری و کنترل حرکتی) 1510346 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
ارزیابی سیستم حرکتی 1510672 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
آرگونومی ورزشی 1510414 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی 1510399 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی 1510399 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 02 مهرداد عنبریان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه تخصصی 1510673 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه رفتار حرکتی (یادگیری و کنترل حرکتی) 1510353 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1510660 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00)
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510388 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
آشنایی با الکترومایوگرافی 1510412 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00)
اصول برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی 1510139 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00)
اصول و روش شناسی تمرین 1510586 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00)
اندازه گیری حرکات انسان(یادگیری و کنترل حرکتی) 1510347 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 نسرین پارسایی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی 1510415 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00)
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510389 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/07 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی استراتژیک 1510561 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت(فیزیولوژی کاربردی) 1510381 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
بیومکانیک آسیب های ورزشی 1510397 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
بیومکانیک ورزشی 1 1510398 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 258 نتیجه
از 13