دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

بیوشیمی ورزشی پیشرفته

نام درس بیوشیمی ورزشی پیشرفته
کد درس 1510655
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز