دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی)

نام درس اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی)
کد درس 1510377
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز