دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 41 - 60 از 258 نتیجه
از 13
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
سمینار در کنترل حرکتی(یادگیری و کنترل حرکتی) 1510348 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
شنا 2 1510058 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 جعفر نادری فرد هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/11 (16:00 - 18:00)
شنا 2 1510058 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 نسرین پارسایی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/11 (16:00 - 18:00)
فیزیولوژی انسانی 1510026 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (08:00 - 10:00)
فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی 1510201 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
فیزیولوژی دستگاه عصبی و عضلانی 1510198 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00)
فیزیولوژی ورزش 1510653 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00)
فیزیولوژی ورزشی بالینی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510364 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
فیزیولوژی ورزشی پیشرفته(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510359 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
فیزیولوژی ورزشی کودکان 1510612 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00)
کارورزی ورزش های پایه 1510595 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 04 فرزانه ساکی هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/11 (18:00 - 20:00)
کارورزی ورزش های پایه 1510595 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 03 حسن رهبان فرد هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/11 (18:00 - 20:00)
کارورزی ورزش های پایه 1510595 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 سجاد مومنی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/11 (18:00 - 20:00)
کارورزی ورزش های پایه 1510595 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 محبوبه عالم زاده هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/11 (18:00 - 20:00)
کارورزی ورزش های گروهی 1510597 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 05 فرزاد ناظم هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/12 (18:00 - 20:00)
کارورزی ورزش های گروهی 1510597 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 03 مهرداد عنبریان هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/12 (18:00 - 20:00)
کارورزی ورزش های گروهی 1510597 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/12 (18:00 - 20:00)
کارورزی ورزش های گروهی 1510597 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 معصومه مجیدی پرست هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/12 (18:00 - 20:00)
مبانی استعدادیابی ورزشی 1510580 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (10:00 - 12:00)
مبانی کارآفرینی و اشتغال زایی ورزشی 1510585 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 سجاد مومنی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/02 (14:00 - 16:00)
نمایش 41 - 60 از 258 نتیجه
از 13