دروس ارائه شده

« بازگشت

یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش

نام درس یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش
کد درس 1510563
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز