دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 345 نتیجه
از 18
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
یادگیری حرکتی 1510038 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/24 (10:30 - 12:30)
یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش 1510563 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00)
آرگونومی در ورزش 1510413 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 1510406 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00)
استفاده و سو استفاده از داروها(فیزیولوژی کاربردی) 1510386 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/21 (14:00 - 16:00)
اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی 1510408 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00)
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510377 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
اصول و مبانی مدیریت 1510558 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 سجاد مومنی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30)
اکتساب مهارت های حرکتی(یادگیری و کنترل حرکتی) 1510344 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30)
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی 1510199 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی(فیزیولوژی ورزشی) 1510374 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1510571 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30)
آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی 1510666 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
امدادگر ورزش پیشرفته 1510404 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/01 (10:30 - 12:30)
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 1510572 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (08:30 - 10:30)
آناتومی انسانی 1510025 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30)
آناتومی ویژه فعالیت ورزشی (فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510358 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30)
بازتوانی آسیب های حرکتی 1510544 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30)
بازگشت به ورزش پس از آسیب های ورزشی 1510675 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/29 (10:30 - 12:30)
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 1510655 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/29 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 345 نتیجه
از 18