دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 130 نتیجه
از 7
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
یادگیری حرکتی 1510038 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00)
یادگیری حرکتی پیشرفته(یادگیری و کنترل حرکتی) 1510346 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00)
آرگونومی ورزشی 1510414 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی 1510399 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 02 محبوبه عالم زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی 1510399 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه رفتار حرکتی (یادگیری و کنترل حرکتی) 1510353 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00)
آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1510660 2 lesson-section-code7 دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00)
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510388 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (10:00 - 12:00)
آشنایی با الکترومایوگرافی 1510412 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00)
اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی(حرکات اصلاحی) 1510485 2 lesson-section-code7 دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00)
اصول و روش شناسی تمرین 1510586 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 فرزاد ناظم هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/01 (10:00 - 12:00)
آمادگی جسمانی 1 1510006 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/11 (08:00 - 10:00)
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1510571 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00)
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 1510572 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 محمدعلی سمواتی شریف هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00)
آناتومی انسانی 1510025 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00)
بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی 1510415 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00)
بدمینتون 2 1510068 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/18 (14:00 - 16:00)
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510389 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00)
برنامه ریزی استراتژیک 1510561 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00)
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت(فیزیولوژی کاربردی) 1510381 2 lesson-section-code5 دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 130 نتیجه
از 7