دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 451 نتیجه
از 23
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارزیابی فیزیولوژیکی عملکرد ورزشی 1510701 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:00)
ارزیابی فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی 1510704 2 کارشناسی ارشد 01 حسام پارسا هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1401/10/28 (08:30 - 10:00)
آسیب شناسی ورزشی پیشرفته 1510717 2 کارشناسی ارشد 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/27 (08:30 - 10:00)
آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته 1510692 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:00)
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 1510693 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/25 (08:30 - 10:00)
تجویز تمرین در افراد با نیازهای ویژه 1510674 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/20 (10:00 - 12:00)
تمرینات اصلاحی پیشرفته 1510681 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (08:30 - 10:00)
تمرینات اصلاحی عملی 1510690 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:00)
حرکت درمانی 1510687 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/20 (10:30 - 12:00)
حرکت شناسی کاربردی 1510680 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/25 (08:30 - 10:00)
خستگی و ریکاوری 1510700 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:00)
روش تحقیق و آمار در علوم ورزشی 1510678 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/20 (08:30 - 10:00)
روشهای آماری در فیزیولوژی ورزشی 1510691 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/20 (08:30 - 10:00)
سمینار در فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1510702 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:00)
فیزیولوژی تمرین و عملکرد ورزشی 1510694 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/27 (08:30 - 10:00)
فیزیولوژی دستگاه عصبی 1510679 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/17 (08:30 - 10:00)
فیزیولوژی ورزشی دوران رشد 1510703 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (10:30 - 12:00)
ماساژ ورزشی 1510689 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (18:00 - 19:00) 1401/10/25 (10:30 - 12:00)
ملاحظات ویژه و روشهای نوین در تمرینات اصلاحی 1510688 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:00)
آزمایشگاه تخصصی 1510673 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/29 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 451 نتیجه
از 23