دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 411 نتیجه
از 21
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
یادگیری حرکتی پیشرفته(یادگیری و کنترل حرکتی) 1510346 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00)
ارزیابی سیستم حرکتی 1510672 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00)
آرگونومی ورزشی 1510414 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی 1510399 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه تخصصی 1510673 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه رفتار حرکتی (یادگیری و کنترل حرکتی) 1510353 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (08:00 - 10:00)
استرس محیطی در تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510388 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/08 (08:00 - 10:00)
آشنایی با الکترومایوگرافی 1510412 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00)
اصول برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی 1510139 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
اصول برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی 1510139 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 معصومه مجیدی پرست هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00)
آمادگی جسمانی 2 1510016 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 04 فرزانه ساکی هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
ایمونولوژی فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510368 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00)
بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی 1510415 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00)
بدمینتون 1 1510067 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510389 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/13 (08:00 - 10:00)
برنامه ریزی استراتژیک 1510561 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00)
برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت(فیزیولوژی کاربردی) 1510381 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00)
بیومکانیک آسیب های ورزشی 1510397 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00)
بیومکانیک ورزشی 1 1510398 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00)
بیومکانیک ورزشی پیشرفته 1510512 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1400/04/01 (08:00 - 10:00)
نمایش 1 - 20 از 411 نتیجه
از 21