دروس ارائه شده

نمایش 1 - 20 از 486 نتیجه
از 25
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
یادگیری حرکتی 1510038 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30)
یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش 1510563 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30)
آرگونومی در ورزش 1510413 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 1510406 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30)
آسیب شناسی ورزشی 1510124 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (14:00 - 16:00)
استفاده و سو استفاده از داروها(فیزیولوژی کاربردی) 1510386 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:00 - 12:00)
اصول برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی 1510139 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (14:00 - 16:00)
اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی 1510408 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30)
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510377 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
اصول و روش شناسی تمرین 1510586 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00)
اکتساب مهارت های حرکتی(یادگیری و کنترل حرکتی) 1510344 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/21 (08:30 - 10:30)
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی 1510199 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1510571 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30)
آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی 1510666 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
امدادگر ورزش پیشرفته 1510404 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30)
آناتومی انسانی 1510025 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30)
بازگشت به ورزش پس از آسیب های ورزشی 1510675 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00)
بدمینتون 1 1510067 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 1510655 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:00 - 12:00)
بیومکانیک آسیب های ورزشی 1510538 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 486 نتیجه
از 25