نمایشگر یک مطلب

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

بدنسازی ویژه رشته های ورزشی(فیزیولوژی کاربردی)

نام درس بدنسازی ویژه رشته های ورزشی(فیزیولوژی کاربردی)
کد درس 1510389
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز