نمایشگر یک مطلب

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می‌باشد.
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی، فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 526 نتیجه
از 27
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ارزیابی اسکلتی عضلانی و آسیب های ورزشی 1510721 2 کارشناسی ارشد 01 علی یلفانی 1402/11/03 (14:00 - 16:00)
ارزیابی فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی 1510704 2 کارشناسی ارشد 01 فرزاد ناظم | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1402/11/07 (14:00 - 16:00)
ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی 1510748 2 کارشناسی ارشد 01 مهرداد عنبریان | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1402/11/03 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی 1510747 2 کارشناسی ارشد 02 مهرداد عنبریان | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/07 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی 1510747 2 کارشناسی ارشد 01 محبوبه عالم زاده 1402/11/07 (14:00 - 16:00)
استرس محیطی و فعالیت بدنی 1510714 2 کارشناسی ارشد 01 حسام پارسا 1402/11/11 (08:00 - 10:00)
اصول تحلیل مکانیکی مهارتهای ورزشی 1510746 2 کارشناسی ارشد 01 محبوبه عالم زاده 1402/11/01 (14:00 - 16:00)
آمار در مدیریت ورزش 1510724 2 کارشناسی ارشد 01 سجاد مومنی 1402/11/01 (08:30 - 10:00)
آناتومی و فیزیولوژی انسان پیشرفته 1510692 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور 1402/11/03 (14:00 - 16:00)
بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی 1510722 2 کارشناسی ارشد 01 فرزانه ساکی 1402/11/09 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی و متابولیسم ورزشی 1510693 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا 1402/11/09 (14:00 - 16:00)
بیومکانیک راه رفتن 1510749 2 کارشناسی ارشد 01 محبوبه عالم زاده | هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1402/11/09 (14:00 - 16:00)
بیومکانیک سیستم اسکلتی-عضلانی 1510738 2 کارشناسی ارشد 01 مهرداد عنبریان 1402/11/03 (10:30 - 12:00)
تمرینات اصلاحی پیشرفته 1510681 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی 1402/11/11 (10:30 - 12:00)
تمرینات اصلاحی عملی 1510690 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی 1402/11/11 (14:00 - 16:00)
حرکت درمانی 1510687 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی 1402/11/01 (14:00 - 16:00)
حرکتشناسی پیشرفته 1510739 2 کارشناسی ارشد 01 مهرداد عنبریان 1402/11/07 (10:30 - 12:00)
حرکت شناسی کاربردی 1510680 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی 1402/11/07 (10:30 - 12:00)
خستگی و ریکاوری 1510700 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور 1402/11/09 (08:30 - 10:00)
روش پژوهش در بیومکانیک ورزشی 1510737 2 کارشناسی ارشد 01 محبوبه عالم زاده 1402/11/01 (10:30 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 526 نتیجه
از 27