نمایشگر یک مطلب

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت(فیزیولوژی کاربردی)

نام درس برنامه ریزی پیشرفته ویژه قدرت و استقامت(فیزیولوژی کاربردی)
کد درس 1510381
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز