نمایشگر یک مطلب

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

یادگیری حرکتی پیشرفته(یادگیری و کنترل حرکتی)

نام درس یادگیری حرکتی پیشرفته(یادگیری و کنترل حرکتی)
کد درس 1510346
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز