نمایشگر یک مطلب

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 258 نتیجه
از 13
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
بیومکانیک ورزشی پیشرفته 1510512 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
تاریخ تربیت بدنی و ورزش 1510651 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 سجاد مومنی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00)
تغذیه ورزشی پیشرفته(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510366 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
تکنیک های آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی 1510513 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00)
تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت 1510360 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00)
حرکات اصلاحی 1510650 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
حرکات اصلاحی 1510650 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 فرزانه ساکی هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (10:00 - 12:00)
حرکات اصلاحی پیشرفته 1510403 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00)
حرکت شناسی 1510119 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00)
حرکت شناسی کاربردی پیشرفته 1510671 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
حقوق و اخلاق در ورزش 1510609 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00)
دو و میدانی 2 1510054 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 جعفر نادری فرد هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/10 (10:00 - 12:00)
رشد حرکتی 1510578 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (08:00 - 10:00)
روش تحقیق در علوم ورزشی(فیزیولوژی ورزشی) 1510373 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00)
روش های آماری(رفتار حرکتی) 1510390 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00)
ژیمناستیک1 1510008 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 معصومه مجیدی پرست هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00)
ژیمناستیک 2 1510056 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 معصومه مجیدی پرست هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/10 (18:00 - 20:00)
سازگاری های سلولی و مولکولی با فعالیت ورزشی 1510658 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00)
سازگاری های قلبی-عروقی با فعالیت ورزشی 1510659 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00)
سمینار در بیومکانیک ورزشی 1510401 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00)
نمایش 21 - 40 از 258 نتیجه
از 13