دانشکده علوم ورزشی دانشکده ای برای کل دانشگاه

دانشکده علوم ورزشی دانشکده ای برای کل دانشگاه


سال ۱۳۶۹ ، شورای عالی گسترش با ایجاد گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی موافقت نمود و اولین گروه از دانشجویان مقطع کارشناسی سال ۱۳۷۲ در این گروه پذیرش شدند. 

سال ۱۳۷۵ اولین دوره از دانشجویان ارشد عمومی پذیرش شدند.
سال ۱۳۸۷ رشته های کارشناسی ارشد بصورت گرایشی شد و پذیرش دانشجویان در چهار گرایش بیومکانیک ورزشی، فیزیولوژی ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و مدیریت ورزشی میسر شد.
سال ۱۳۸۸ اولین گروه از دانشجویان دکتری در گرایش بیومکانیک پذیرش شدند.
سال ۱۳۸۹ دانشجویان دکتری در رشته های فیزیولوژی ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و مدیریت ورزشی پذیرش شدند.
 در تاریخ ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی از دانشکده علوم انسانی جدا شد و دانشکده علوم ورزشی با شماره مجوز ۲/۲۲/۶۱۶۹۰ شورای عالی گسترش شروع به فعالیت نمود.