تأثیر خستگی بر جابجایی مرکز فشار پاها در افراد لوردوزیس حین دویدن

تأثیر خستگی بر جابجایی مرکز فشار پاها در افراد لوردوزیس حین دویدن


تأثیر خستگی بر جابجایی مرکز فشار پاها در افراد لوردوزیس حین دویدن

نوع: Type: پوستر

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: تأثیر خستگی بر جابجایی مرکز فشار پاها در افراد لوردوزیس حین دویدن

ارائه دهنده: Provider: مرتضی محمدخانی

اساتید راهنما: Supervisors: مرداد عنبریان

اساتید مشاور: Advisory Professors: وحید تادیبی

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation:

مکان ارائه: Place of presentation:

چکیده: Abstract:

فایل: ّFile: