اثر آنی توکفشی اختصاصی بر میزان فعالیت الکتریکی عضلات منتخب ساق پای کودکان چاق حین راه رفتن

اثر آنی توکفشی اختصاصی بر میزان فعالیت الکتریکی عضلات منتخب ساق پای کودکان چاق حین راه رفتن


اثر آنی توکفشی اختصاصی بر میزان فعالیت الکتریکی عضلات منتخب ساق پای کودکان چاق حین راه رفتن

نوع: Type: پوستر

مقطع: Segment: دکترا

عنوان: Title: اثر آنی توکفشی اختصاصی بر میزان فعالیت الکتریکی عضلات منتخب ساق پای کودکان چاق حین راه رفتن

ارائه دهنده: Provider: امیررضا صدیقی

اساتید راهنما: Supervisors: مهرداد عنبریان

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation:

مکان ارائه: Place of presentation:

چکیده: Abstract:

فایل: ّFile: