اساتید دانشکده

نادر فرهپور

نادر فرهپور

نادر فرهپور   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیومکانیک ورزشی 1 1510398 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
بیومکانیک ورزشی پیشرفته 1510512 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حرکت شناسی 1510119 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سمینار در بیومکانیک ورزشی 1510401 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
فیزیولوژی دستگاه عصبی و عضلانی 1510198 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کارورزی ورزش های گروهی 1510597 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/12 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
آناتومی بالینی و عملکردی 1510510 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بیومکانیک ورزشی 2 1510400 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
مطالعه هدایت شده بیومکانیک 1510239 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
مقدمات بیومکانیک ورزشی 1510047 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مکانیک مفاصل 1510203 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
نرومکانیک حرکات انسان 1510511 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بیومکانیک ورزشی 1 1510398 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 13:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بیومکانیک ورزشی پیشرفته 1510512 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1398/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
فیزیولوژی دستگاه عصبی و عضلانی 1510198 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
مطالعات هدایت شده 1510536 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مقدمات مکانیک حرکت انسان 1510574 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
آشنایی با الکترومایوگرافی 1510412 2 01 هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
بیومکانیک ورزشی 2 1510400 2 01 هفته های فرد دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
حرکت شناسی 1510119 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2