اساتید دانشکده

مهرداد عنبریان

مهرداد عنبریان

مهرداد عنبریان   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بازتوانی آسیب های حرکتی 1510544 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بیومکانیک آسیب های ورزشی 1510538 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
بیومکانیک ورزشی کاربردی 1510396 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) 1398/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
سمینار در بیومکانیک ورزشی 1510401 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
سمینار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی 1510537 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی 1510399 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آناتومی انسانی 1510025 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
بیومکانیک آسیب های ورزشی 1510397 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
تکنیک های آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی 1510513 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
متون خارجی در علوم ورزشی 1510024 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
متون خارجی در مبانی علوم انسانی ورزش 1510131 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آناتومی بالینی و عملکردی 1510510 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بازتوانی آسیب های حرکتی 1510544 2 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بیومکانیک آسیب های ورزشی 1510538 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بیومکانیک ورزشی کاربردی 1510396 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 15 نتیجه
از 1