Professors of the Faculty

Anbarian Mehrdad

Anbarian Mehrdad

Anbarian Mehrdad   (FA Page)

Professor 
Email: 

ArticlesConferences
FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
اثر سرعت دویدن بر توزیع فشار کف پایی در دوندگان مبتدی با انواع ساختار کف پا M.S 1398/11/26
اثر خستگی عضلات شکم بر ویژگیهای فشار کف پایی طی دویدن M.S 1398/09/30
تعیین گروه های عملکردی هنگام راه رفتن براساس ویژگی های فشار کف پایی M.S 1398/06/31
اثر ساختار کف پا بر ویژگی های فشار کف پایی در کودکان چاق 10 تا 13 ساله حین راه رفتن M.S 1398/11/16
مقایسه فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال، تنیس و شناگران طی الویشن بازو در سطح اسکاپشن Ph.D 1393/06/29
اثر طولانی مدت استفاده از توکفشی بر تغییرپذیری الگوی فعالیت عضلات اندام تحتانی افراد دارای کف پای صاف حین راه رفتن M.S 1391/06/11
اثر خستگی ناشی از دویدن و ساختار کف پا بر ریسک فاکتورهای آسیب اندام تحتانی در دوندگان مبتدی Ph.D 1395/03/04
بررسی تاثیر دوازده هفته ورزش در آب بر قدرت عضلات اندام تحتانی، تعادل و توزیع فشار کف پایی زنان سالمند M.S 1393/07/15
مقایسه پروفایل میوالکتریک عضلات منتخب اندام تحتانی طی فاز استانس راه رفتن در افراد کم توان ذهنی و همسالان نرمال M.S 1393/02/05
آثار فوری استفاده از یک نوع کفی Arch Support بر الگوی فعالیت الکتریکی عضلات منتخب راه رفتن در دانش آموزان با پای پرونت و مقایسه برخی پارامترهای کف پای آنها با همسالان نرمال M.S 1390/09/28
اثر خستگی موضعی عضله سرینی میانی بر فعالیت الکترومیوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی و تنه و توزیع فشار کف پایی در طی راه رفتن M.S 1395/10/20
بررسی تأثیر پروتکل تمرینی گیت به عقب بر پارامترهای کینتیکی و کینماتیکی راه رفتن بیماران دچار استئوآرتریت زانو Ph.D 1395/07/07
تاثیر خستگی بر سینرژی عضلات منتخب اندام تحتانی حین دویدن با روش الگوریتم تجزیه نامنفی ماتریسی Ph.D Download 1397/07/07
اثر خستگی موضعی عضلات چهارسر رانی بر میزان انحرافات COP و فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی در حین راه رفتن: مقایسه بین افراد ورزشکار و غیرورزشکار M.S 1391/06/12
مقایسه تاثیر تمرین ایزوکینتیک مبتنی بر فعالسازی انتخابی VMO و تمرین عمومی عضلات چهارسر بر موقعیت قرارگیری پاتلا و ویژگیهای سونوگرافیک و الکترومایوگرافیک عضلات وستوس در مبتلایان به سندروم درد پاتلوفمورال Ph.D Download 1394/03/16
تاثیر تمرین تعادلی تخصصی (بالانس روی دست) بر کنترل پاسچر در وضعیت ایستاده، هنگام مواجهه با شتاب ناگهانی در مردان غیرورزشکار M.S 1390/07/12
اثرات فوری کفش ناپایدار بر میزان فعالیت میوالکتریکی عضلات ناحیه تنه حین بلند کردن بار M.S 1396/11/16
تعیین گروه های عملکردی با استفاده از ویژگی های فشار کف پایی حین دویدن M.S 1397/11/30
اثر فوری خستگی ناشی از دویدن بر ویژگی های فشار کف پایی در شرایط با و بدون بریس در افراد دارای پیچ خوردگی مزمن مچ پا M.S 1397/08/10
اثر فوری خستگی ناشی از دویدن بر ویژگیهای فشار کف پایی در شرایط با و بدون بریس در افراد دارای پیچ خوردگی مزمن مچ پا M.S 1397/07/10
تاثیر تغییر ارتفاع پاشنه پا بر تغییرات کینماتیکی و فعالیت الکترومایوگرافی برخی از عضلات در حین انجام حرکت اسکات M.S 1390/07/04
مقایسه اثر استفاده طولانی مدت از ارتز حمایت کننده کشکک و اجرای تمرینات اختصاصی بر روی بهبود درد کشکک رانی M.S Download 1392/06/16
اثر خستگی عملکردی دوچرخه سواری بر میزان انحرافات COP{ و فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی در حین دویدن سه گانه کاران مبتدی M.S 1392/06/27
اثر خستگی بر قدرت و فعالیت الکتریکی عضلات چهار سر رانی و دوقلوی داخلی در مردان بسکتبالیست آماتور و حرفه ای M.S 1391/12/19
کلاس بندی دینامیک پا با استفاده از ویژگی های زمانی استانس راه رفتن M.S 1394/08/24
تاثیر تمرینات ثباتی عملکردی بر فاکتورهای منتخب نورومکانیکال در ورزشکاران بعد از بازسازی لیگامان صلیبی قدامی M.S Download 1397/08/23
مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی حین دویدن روی تردمیل و سالن ورزشی با انواع مختلف کفی های طبی M.S Download 1394/07/12
سنجش چگالی و نسبت چربی تام بدن بر پایه 2 مدل پیشگوی رگرسیون خطی و لگاریتمی در دختران 16-12 سال شهرستان همدان M.S 1390/07/12
بررسی اثر توکفشی Arch Support بر جابجایی مرکز فشار و فعالیت عضلانی اندام تحتانی در افراد سالمند M.S 1390/04/04
اثر ارتروزهای نرم و نیمه سخت بر فعالیت الکترومیوگرافی عضلات انتخابی ساق طی راه رفتن در افراد دارای پای پرونیت و سوپینت M.S 1390/03/21
اثر دو روش گرم کردن سنتی و نیرومندسازی پس فعالی بر متغیرهای کینتیکی و الکترومیوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی M.S 1395/06/20
بررسی دینامیک مفاصل بدن با هدف ارائه شاخصی مناسب برای ارزیابی تعادل در وضعیت ایستاده Ph.D 1393/12/11
تأثیر خستگی موضعی عضلات چهارسر رانی بر فعالیت الکترومایوگرافی عضلات منتخب اندام تحتانی هنگام بلند کردن بار با روش های متفاوت M.S 1394/11/27
بررسی ویژگی فعالیت های عضلانی در بازیابی کنترل پاسچر پس از اعمال آشفتگی در افراد مبتلا به کایفوسیس M.S 1391/12/05
بررسی اثرات سرد کردن بر متغیرهای میوالکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی پای برتر حین فرود-پرش تک پا M.S 1394/06/08
بررسی اثر فوری توکفشی با وج های مختلف بر سطح راحتی، متغیرهای میوالکتریکی عضلات منتخب ناحیه تنه و مرکز فشار حین برداشتن بار Ph.D 1398/06/27
سنجش شاخص های کارایی عضلانی و انباشت لاکتات هنگام ارگومتری زیر بیشینه به دو روش رکاب زدن در دوچرخه سواران حرفه ای 30-20 سال M.S Download 1392/07/09
تاثیر حاد چهار پروتکل گرم کردن به روش نیرومندسازی پس فعالی بر شاخص های عملکردی و الکترومایوگرافی پرش عمودی مردان ورزشکار M.S 1393/06/29
مقایسه پارامترهای فشار کف پایی کودکان کم توان ذهنی با همسالان نرمال در طی مرحله استانس راه رفتن M.S 1394/10/26
تاثیر وضعیت قرارگیری تنه و پاها بر فعالیت الکترومایوگرافی منتخبی از عضلات اندام تحتانی هنگام اجرای تمرینات مقاومتی پرس پا M.S 1394/06/28
اثر ترکیبی مهارت شنا با ورزش در آب بر تعادل ایستا و الگوی راه رفتن زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (آتاکسی مخچه ای و اسپاستیک) شهر اصفهان Ph.D 1393/10/17
تاثیر ویبراسیون کل بدن با فرکانس و دامنه متفاوت بر مقاومت خمشی، تراکم یون کلسیم و هیستومورفومتری استخوان فمور و تیبیا در رت اوراکتومی Ph.D 1393/06/19
طبقه بندی پا بر اساس ویژگی های زمانی roll-over پا در طی راه رفتن با استفاده از اطلاعات فشار کف پایی M.S 1393/07/15
مقایسه دو روش متفاوت رکاب زدن روی شاخص خستگی عضلات اندام تحتانی در تیم دوچرخه سواری همدان M.S 1391/11/21
اثرات بریس جدید مچ پا بر فعالیت الکترومایوگرافی منتخبی از عضلات مچ پا حین پرش-فرود در افراد دچار ناپایداری مزمن مچ پا در مقایسه با گروه کنترل M.S 1397/08/10
مقایسه فعالیت میوالکتریکی عضلات منتخب اندام تحتانی وجابجایی مرکز فشار پاها در مرحله ی انتهایی راه رفتن به دو صورت برنامه ریزی شده و غیرمنتظره در بیماران مبتلا به MS M.S 1394/11/27
مقایسه سه روش تمرینات اصلاحی بر راستای ستون فقرات افراد مبتلا به ناهنجاری پشت تابدار Ph.D 1394/02/06
طراحی، روایی و پایایی سنجی مدل استعدادیابی ورزشکاران کارته کا مبتنی بر الگوریتم های هوش مصنوعی M.S Download 1392/07/09