دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می‌باشد.
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی، فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 1 - 20 از 489 نتیجه
از 25
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه آسیب شناسی ورزشی 1510723 2 کارشناسی ارشد 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/07 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه تخصصی 1510673 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/19 (14:00 - 15:30)
آزمایشگاه تمرینات اصلاحی 1510683 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/07 (14:00 - 16:00)
استرس محیطی و عملکرد ورزشی 1510698 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00)
اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی 1510684 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/11 (14:00 - 16:00)
اصول و کاربرد الکترومایوگرافی 1510744 2 کارشناسی ارشد 01 محبوبه عالم زاده هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1402/04/21 (08:00 - 10:00)
آمار در بیومکانیک ورزشی 1510742 2 کارشناسی ارشد 01 مهرداد عنبریان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/07 (08:00 - 10:00)
بازاریابی سازمانها و باشگاه های ورزشی 1510731 2 کارشناسی ارشد 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/21 (08:00 - 10:00)
بیومکانیک آسیبها و ناهنجاریهای اندام تحتانی 1510745 2 کارشناسی ارشد 01 مهرداد عنبریان هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/18 (08:00 - 10:00)
بیومکانیک ورزشی نظری 1510743 2 کارشناسی ارشد 01 محبوبه عالم زاده هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/11 (08:00 - 10:00)
پاتومکانیک آسیب های ورزشی 1510719 2 کارشناسی ارشد 01 فرزانه ساکی هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/19 (14:00 - 16:00)
پیشگیری از آسیب های ورزشی و بازگشت به ورزش 1510718 2 کارشناسی ارشد 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/11 (14:00 - 16:00)
تجویز فعالیت ورزشی ویژه سالمندان 1510710 2 کارشناسی ارشد 01 علی حیدریان پور هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00)
تجویز فعالیت ورزشی ویژه کودکان و نوجوانان 1510712 2 کارشناسی ارشد 01 فرزاد ناظم هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/19 (10:00 - 12:00)
تغذیه ورزشی و تندرستی 1510705 2 کارشناسی ارشد 01 حسام پارسا هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/07 (10:00 - 12:00)
توسعه عوامل آمادگی جسمانی 1510696 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/07 (10:00 - 12:00)
حرکت شناسی کاربردی پیشرفته 1510671 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/04 (14:00 - 15:30)
راهبردهای تغذیهای در ورزش 1510697 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/11 (10:00 - 12:00)
روش تحقیق در مدیریت ورزش 1510728 2 کارشناسی ارشد 01 سجاد مومنی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/04 (08:00 - 10:00)
روشهای پژوهش در فیزیولوژی ورزشی 1510695 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/04 (10:00 - 12:00)
نمایش 1 - 20 از 489 نتیجه
از 25