تأثیر خستگی بر جابجایی مرکز فشار پاها در افراد لوردوزیس حین دویدن

نوع: Type: پوستر

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: تأثیر خستگی بر جابجایی مرکز فشار پاها در افراد لوردوزیس حین دویدن

ارائه دهنده: Provider: مرتضی محمدخانی

اساتید راهنما: Supervisors: مرداد عنبریان

اساتید مشاور: Advisory Professors: وحید تادیبی

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation:

مکان ارائه: Place of presentation:

چکیده: Abstract:

فایل: ّFile: دانلود فایل