کارگاه کار آفرینی در ورزش

30 Apr 2017
کد خبر : 6701088
تعداد بازدید : 57

کارگاه کارآفرینی در ورزش با حضور آقای دکتر محمد کاظمی دانشیار دانشگاه تهران برگزار میگردد

کارگاه کارآفرینی در ورزش با حضور آقای دکتر محمد کاظمی دانشیار دانشگاه تهران برگزار میگردد زمان: پنجشنبه مورخه 96/2/14  ساعت: 9:00 الی 12:00  -  مکان: سالن شهید چیت سازیان دانشکده علوم ورزشی

شرایط ثبت نام :واریز مبلغ 300000 ریال به شماره حساب 2413056198 و تحویل فیش واریزی به معاونت پژوهشی دانشکده(جناب آقای دکتر حیدریان پور) از شرکت کنندگانی که موفق به  تهیه  فیش  واریزی نشده اند نیز قبل از شروع کارگاه در محل دانشکده ثبت نام بعمل خواهد آمد . .

شایان ذکر است برای شرکت کنندگان در کارگاه مذکور گواهی نامه رسمی از طرف دانشکده صادر خواهد شد