جلسه دفاع از پایان نامه

29 Jan 2017
کد خبر : 6701133
تعداد بازدید : 60

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد آقای مهر علی صالحی تحت عنوان تأثیرمزمن با گاز هوشبر ایزوفلوران بر عملکرد ریوی و ظرفیت هوازی کارکنان اتاق عمل بیمارستان دولتی

جلسه دفاع از پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد آقای مهر علی صالحی تحت عنوان تأثیر مزمن با گاز هوشبر ایزوفلوران بر عملکرد ریوی و ظرفیت هوازی کارکنان اتاق عمل بیمارستان دولتی استاد راهنما: آقای دکتر فرزاد ناظم داوران داخلی آقای دکتر محمد علی سمواتی شریف آقای دکتر حسن رهبانفرد مسئول تحصیلات تکمیلی: خانم دکتر نسرین پارسایی زمان : سه شنبه مورخه 95/11/12 ساعت 10:00 الی 12:00 مکان سالن شهید چیت سازیان دانشکده علوم ورزشی