اثر کوتاه مدت کفی آنتی پرونیت بر روی دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی و اندام فوقانی در راه رفتن افراد کمردرد با پای پرونیت

نوع: Type: پوستر

مقطع: Segment: دکترا

عنوان: Title: اثر کوتاه مدت کفی آنتی پرونیت بر روی دامنه حرکتی مفاصل اندام تحتانی و اندام فوقانی در راه رفتن افراد کمردرد با پای پرونیت

ارائه دهنده: Provider: ملیحه براز

اساتید راهنما: Supervisors: نادر فرهپور

اساتید مشاور: Advisory Professors: محمدتقی کریمی

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation:

مکان ارائه: Place of presentation:

چکیده: Abstract:

فایل: ّFile: دانلود فایل