اثر دستکاری اطلاعات بینایی و وستیبولار در متغیرهای فشار کف پایی حین راه رفتن

نوع: Type: پوستر

مقطع: Segment: کارشناسی ارشد

عنوان: Title: اثر دستکاری اطلاعات بینایی و وستیبولار در متغیرهای فشار کف پایی حین راه رفتن

ارائه دهنده: Provider: نفیسه عسگری

اساتید راهنما: Supervisors: محبوبه عالم زاده

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation:

مکان ارائه: Place of presentation:

چکیده: Abstract:

فایل: ّFile: دانلود فایل