اثر آنی توکفشی اختصاصی بر میزان فعالیت الکتریکی عضلات منتخب ساق پای کودکان چاق حین راه رفتن

نوع: Type: پوستر

مقطع: Segment: دکترا

عنوان: Title: اثر آنی توکفشی اختصاصی بر میزان فعالیت الکتریکی عضلات منتخب ساق پای کودکان چاق حین راه رفتن

ارائه دهنده: Provider: امیررضا صدیقی

اساتید راهنما: Supervisors: مهرداد عنبریان

اساتید مشاور: Advisory Professors:

اساتید ممتحن یا داور: Examining professors or referees:

زمان و تاریخ ارائه: Time and date of presentation:

مکان ارائه: Place of presentation:

چکیده: Abstract:

فایل: ّFile: دانلود فایل