دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می‌باشد.
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی، فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

بیومکانیک آسیبها و ناهنجاریهای اندام تحتانی

نام درس بیومکانیک آسیبها و ناهنجاریهای اندام تحتانی
کد درس 1510745
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز