دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می‌باشد.
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی، فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 481 - 500 از 534 نتیجه
از 27
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آمار و روش تحقیق پیشرفته در علوم زیستی 1510420 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00)
آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی 1510666 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/16 (08:00 - 10:00)
امدادگر ورزش پیشرفته 1510404 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00)
آناتومی بالینی و عملکردی 1510510 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00)
آناتومی ویژه فعالیت ورزشی (فیزیولوژی فعالیت های ورزشی محض) 1510358 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/18 (08:00 - 10:00)
بازتوانی آسیب های حرکتی 1510544 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00)
بدمینتون 1 1510022 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/11 (08:00 - 10:00)
بیوشیمی ورزشی پیشرفته 1510655 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00)
بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی 1510361 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00)
بیومکانیک آسیب های ورزشی 1510538 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00)
بیومکانیک ورزشی 2 1510400 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هفته های فرد دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/22 (10:00 - 12:00)
بیومکانیک ورزشی کاربردی 1510396 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (08:00 - 10:00)
پاتوکینزیولوژی دستگاه عصبی-عضلانی 1510405 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/16 (10:00 - 12:00)
تاثیر عوامل محیطی بر فعالیت ورزشی(فیزیولوژی فعالیت های ورزشی 1510367 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00)
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 1510582 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/15 (10:00 - 12:00)
تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربر 1510383 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00)
حرکات اصلاحی پیشرفته(حرکات اصلاحی) 1510484 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00)
حرکات اصلاحی و درمانی 1510140 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/26 (14:00 - 16:00)
حرکت شناسی 1510119 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/19 (08:00 - 10:00)
حرکت شناسی 1510119 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 نادر فرهپور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00)
نمایش 481 - 500 از 534 نتیجه
از 27