دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می‌باشد.
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی، فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

نمایش 21 - 40 از 534 نتیجه
از 27
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
خستگی و ریکاوری 1510700 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/02 (08:30 - 10:00)
روش پژوهش در بیومکانیک ورزشی 1510737 2 کارشناسی ارشد 01 محبوبه عالم زاده هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/24 (10:30 - 12:00)
روش تحقیق و آمار در علوم ورزشی 1510678 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1402/10/24 (10:30 - 12:00)
روش های آماری پیشرفته در فیزیولوژی ورزشی 1510654 1 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/24 (14:00 - 16:00)
روشهای آماری در فیزیولوژی ورزشی 1510691 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/24 (14:00 - 16:00)
سمینار در فیزیولوژی ورزشی کاربردی 1510702 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی حیدریان پور هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/24 (08:30 - 10:00)
سمینار در فیزیولوژی ورزشی و تندرستی 1510707 2 کارشناسی ارشد 01 فرزاد ناظم هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/02 (08:30 - 10:00)
سمینار در مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی 1510734 2 کارشناسی ارشد 02 سجاد مومنی هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/24 (14:00 - 16:00)
سمینار در مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی 1510734 2 کارشناسی ارشد 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) 1402/10/24 (14:00 - 16:00)
فیزیولوژی تمرین و عملکرد ورزشی 1510694 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/30 (14:00 - 16:00)
فیزیولوژی دستگاه عصبی 1510679 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزانه ساکی هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/02 (10:30 - 12:00)
فیزیولوژی سیستم عصبی عضلانی 1510740 2 کارشناسی ارشد 01 حسام پارسا هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/03 (10:30 - 12:00)
فیزیولوژی ورزشی بالینی 1510709 2 کارشناسی ارشد 01 علی حیدریان پور هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/10/24 (08:30 - 10:00)
فیزیولوژی ورزشی دوران رشد 1510703 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 فرزاد ناظم هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/04 (08:30 - 10:00)
کارورزی در سازمان ها و باشگاه های ورزشی 1510736 2 کارشناسی ارشد 02 سجاد مومنی هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) 1402/11/04 (14:00 - 16:00)
کارورزی در سازمان ها و باشگاه های ورزشی 1510736 2 کارشناسی ارشد 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/11/04 (14:00 - 16:00)
ماساژ ورزشی 1510689 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1402/10/30 (10:30 - 12:00)
مبانی سازمان و مدیریت در ورزش 1510725 2 کارشناسی ارشد 01 سجاد مومنی هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1402/10/26 (08:30 - 10:00)
مدیریت استعدادیابی و تیم های ورزشی 1510727 2 کارشناسی ارشد 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/04 (08:30 - 10:00)
مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی 1510726 2 کارشناسی ارشد 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1402/11/02 (08:30 - 10:00)
نمایش 21 - 40 از 534 نتیجه
از 27