اساتید دانشکده

علی یلفانی

علی یلفانی

علی یلفانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تاثیر ده هفته تمرینات شروت بر زاویه کاب، انعظاف پذیری، ظرفیت عملکردی و کیفیت زندگی در نوجوانان دارای دفورمیتی اسکلیوز غیرساختاری کارشناسی ارشد 1398/10/28
شناسایی ریسک فاکتورهای اسپرین جانبی مچ پا در ورزشکاران: مطالعه کوهورت اینده نگر کارشناسی ارشد 1398/06/27
مستوره اسدی تاثیر تمرینات ثبات دهنده و مکنزی بر بیماران مبتلا به فتق دیسک کمری کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
الهام امینی سمیرمی تأثیر ناهنجاری های اسکلتی عضلانی اندام تحتانی بر نوسانات پاسچر در وضعیت ایستاده کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/13
جواد رشیدی مقایسه تاثیر تمرینات ترکیبی (پلایومتریک و قدرتی) و ثبات دهنده مرکزی بر تعادل ، عملکرد حرکتی و جسمانی دانشجویان پسر دانشگاه بو علی سینا و همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
منا شریفی مقایسه دو روش تمرین درمانی در محیط آب وخشکی بربهبود تعادل بیماران مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/14
مهدی صمدی طراحی یک برنامه تمرین تکواندو و هم سطح شرایط مسابقه بر حسب نسبت کار به استراحت و پاسخ های لاکتان خون و ضربان قلب هنگام مسابقه کارشناسی ارشد 1390/06/23
آزاده عسگر پورکاجی مقایسه اثرات کنزیوتیپ و کفی بر تغییرات تعادل با و بدون خستگی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
مرتضی علی عرب تاثیر تمرینات اصلاحی (NASM) در محیط خشکی و آب برروی درد، تعادل و ناهنجاری افراد دارای سر و شانه به جلو کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
مهناز فرهادی تبیین احکام مسابقات ورزش حرفه ای بر مبنای فقه امامیه کارشناسی ارشد 1396/11/15
زهره کوماسیان بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات پیلاتس در آب و خشکی بر درد، ناتوانی و تعادل دانشجویان دختر مبتلا به کمردرد مزمن کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/05
فرزانه گندمی پیش بینی فاکتورهای حسی حرکتی مؤثر بر میزان ناپایداری مزمن مچ پا در زنان ورزشکار نخبه و ارائه مدل با رویکرد شبکه عصبی دکتری دانلود 1395/08/01
مهرداد گیوکی مقایسه تاثیر دو روش تمرینات اصلاحی رایج و NASM بر تغییرات ناهنجاری زانوی پرانتزی و تعادل نوجوانان فوتبالیست کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
عین اله نادری مقایسه سه روش تمرینات اصلاحی بر راستای ستون فقرات افراد مبتلا به ناهنجاری پشت تابدار دکتری 1394/02/06
سیدسعید ناظری بررسی میزان شیوع ناهنجاریهای اسکلتی رایج در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهر نهاوند در سال تحصیلی 92-93 کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/10
سمیه نورمحمدی شایسته تاثیر 6 هفته تمرین درمانی بر نوسانات پاسچرال افراد مبتلا به اسپرین مزمن مچ پا کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/28
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ارزیابی سیستم حرکتی 1510672 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
آرگونومی ورزشی 1510414 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه تخصصی 1510673 2 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی 1510415 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حرکات اصلاحی پیشرفته 1510403 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (13:00 - 14:00) 1399/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 1510406 2 01 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) 1398/10/15 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی 1510408 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
آمار زیستی پیشرفته در علوم ورزشی 1510199 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
حرکات اصلاحی پیشرفته اندام فوقانی 1510677 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
روش تحقیق در علوم ورزشی 1510200 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
روش های پژوهشی پیشرفته در علوم ورزشی 1510668 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
سمینار در حرکات اصلاحی(حرکات اصلاحی) 1510486 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارورزی عملی(حرکات اصلاحی) 1510487 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
آرگونومی ورزشی 1510414 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی(حرکات اصلاحی) 1510485 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی 1510415 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) 1398/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تکنیک های پیشرفته آزمایشگاهی 1510422 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1398/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
حرکات اصلاحی 1510650 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
حرکات اصلاحی پیشرفته 1510403 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته یک شنبه (18:00 - 19:00) 1398/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 1510406 2 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2