اساتید دانشکده

معصومه مجیدی پرست

معصومه مجیدی پرست

معصومه مجیدی پرست   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی 1510139 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی استراتژیک 1510561 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
حقوق و اخلاق در ورزش 1510609 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
ژیمناستیک1 1510008 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته چهار شنبه (12:00 - 14:00) 1399/03/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
ژیمناستیک 2 1510056 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/10 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
کارورزی ورزش های گروهی 1510597 2 02 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/12 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
مبانی مدیریت 1510575 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
مدیریت بازاریابی در ورزش 1510562 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
هندبال 1 1510063 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در ورزش 1510563 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
روش تحقیق در مدیریت ورزشی 1510564 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
ژیمناستیک1 1510008 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سمینار در مدیریت استراتژیک ورزش 1510566 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
سنجش و اندازه گیری درعلوم ورزشی 1510577 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
کارورزی ورزش های انفرادی 1510596 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/10 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی 1510587 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
مقدمات روان شناسی ورزشی 1510579 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
نظزیه های سازمان و مدیریت 1510556 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/16 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
برنامه ریزی استراتژیک 1510561 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
روش تحقیق در مدیریت ورزشی 1510564 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2