اساتید دانشکده

محمدعلی سمواتی شریف

محمدعلی سمواتی شریف

محمدعلی سمواتی شریف   (EN Page)

دانشیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510377 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 1510572 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
دو و میدانی 1 1510007 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/07 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
ایمنی و بهداشت فردی در ورزش 1510572 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
استعدادیابی در ورزش 1510138 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/17 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510377 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1