اساتید دانشکده

محبوبه عالم زاده

محبوبه عالم زاده

محبوبه عالم زاده   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آرگونومی در ورزش 1510413 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1510571 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/01 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی 1510666 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
سمینار در بیومکانیک ورزشی 1510401 2 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مطالعه هدایت شده بیومکانیک 1510239 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مقدمات مکانیک حرکت انسان 1510574 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
مکانیک عضله 1510395 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی 1510399 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آشنایی با الکترومایوگرافی 1510412 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1399/04/03 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
کارورزی ورزش های پایه 1510595 2 02 هرهفته چهار شنبه (18:00 - 20:00) 1399/03/11 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1398
مقدمات مکانیک حرکت انسان 1510574 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مقدمات مکانیک حرکت انسان 1510574 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آرگونومی در ورزش 1510413 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1510571 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی 1510666 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/15 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
حرکت شناسی 1510119 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398
مکانیک عضله 1510395 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:00) 1398/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398
آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی 1510399 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (12:00 - 13:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آشنایی با الکترومایوگرافی 1510412 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (12:00 - 13:00) 1398/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
آمار و ریاضی در علوم ورزشی 1510571 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2