نمایشگر یک مطلب

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

برنامه ریزی استراتژیک

نام درس برنامه ریزی استراتژیک
کد درس 1510561
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز