نمایشگر یک مطلب

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

نام درس آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی
کد درس 1510399
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز