نمایشگر یک مطلب

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

بیومکانیک ورزشی 1

نام درس بیومکانیک ورزشی 1
کد درس 1510398
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز