نمایشگر یک مطلب

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

بیومکانیک آسیب های ورزشی

نام درس بیومکانیک آسیب های ورزشی
کد درس 1510397
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز