نمایشگر یک مطلب

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

اصول برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی

نام درس اصول برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی
کد درس 1510139
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز