دروس ارائه شده

« بازگشت

آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی

نام درس آمار و روش تحقیق در بیومکانیک ورزشی
کد درس 1510666
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز