دروس ارائه شده

« بازگشت

آمار و ریاضی در علوم ورزشی

نام درس آمار و ریاضی در علوم ورزشی
کد درس 1510571
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز