دروس ارائه شده

نمایش 181 - 200 از 258 نتیجه
از 13
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
فناوری در ورزش 1510573 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/04/02 (08:00 - 10:00)
کارورزی ورزش های پایه 1510595 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 معصومه مجیدی پرست هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/13 (10:00 - 12:00)
مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش 1510570 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00)
متون خارجی در علوم ورزشی 1510024 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (14:00 - 16:00)
متون خارجی در مبانی علوم انسانی ورزش 1510131 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 مهرداد عنبریان هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/02 (10:00 - 12:00)
متون خارجی در مبانی علوم زیستی ورزش 1510134 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00)
مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم 1510141 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/03/25 (10:00 - 12:00)
مدیریت بازاریابی در ورزش 1510562 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/03 (08:00 - 10:00)
مطالعات هدایت شده 1510536 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/04/05 (14:00 - 16:00)
مقدمات مکانیک حرکت انسان 1510574 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/04/04 (14:00 - 16:00)
هندبال 1 1510063 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 02 معصومه مجیدی پرست هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/03/13 (14:00 - 16:00)
اختلالات متابولیک و فعالیت ورزشی 1510539 2 دکتری دانشکده علوم ورزشی 01 حسام پارسا هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (14:00 - 16:00)
آرگونومی در ورزش 1510413 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 محبوبه عالم زاده هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00)
آزمایشگاه حرکات اصلاحی 1510406 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/24 (10:00 - 12:00)
استعدادیابی در ورزش 1510138 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 محمدعلی سمواتی شریف هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/17 (14:00 - 16:00)
آشنایی با الکترومایوگرافی 1510412 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 نادر فرهپور هفته های فرد یک شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/10/24 (08:00 - 10:00)
اصول برنامه ریزی آموزشی تربیت بدنی 1510139 2 کارشناسی دانشکده علوم ورزشی 01 معصومه مجیدی پرست هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/19 (14:00 - 16:00)
اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی 1510408 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 علی یلفانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00)
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی(فیزیولوژی کاربردی) 1510377 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 محمدعلی سمواتی شریف هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1397/10/18 (08:00 - 10:00)
اکتساب مهارت های حرکتی(یادگیری و کنترل حرکتی) 1510344 2 کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی 01 حسن رهبان فرد هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1397/10/18 (08:00 - 10:00)
نمایش 181 - 200 از 258 نتیجه
از 13