دروس ارائه شده

 

دروس ارائه شده مربوط به کل دانشکده می باشد .
جهت مشاهده دروس مربوط به گروه آموزشی ،فیلتر مناسب را انتخاب نمایید.

« بازگشت

آمار و ریاضی در علوم ورزشی

نام درس آمار و ریاضی در علوم ورزشی
کد درس 1510571
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز